امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه: 9 سال و 9 ماه و 5 روز سن داره

مسافری از بهشت

بوی بهشت....

چه زیباست در هم آمیختن عطر گل های اردیبهشت و عطر تن تو مادر بهشتی من! چه زیباست اردیبهشتی که هر سویش یاد بهشتی تو روزهای تقویم مرا نوازش کنند... آن روز زیبا که زاده شدی... نیک روزی که به داشتن مقام انبیا به خود می بالی... و امروز که سرود عاشقانه پروردگار مهربان را در وجودم زمزمه کردی مادرانه... دلتنگ بهشت که می شوم دلخوشم به بوییدن عطر تنت فرشته بهشت... و دلتنگ عطر تنت که میشوم دلخوشم به بوییدن عطر تن فرزندم که عشق را برایم زنده میکند از همان جنسی که تو آموختی ام... همه آرزویم این است که چون تو باشم برای او.... آنگاه که چشمان نگران او جزئ به جزئ حرکاتم را میپاید و از غم من غم به چشمان نازنینش میریزد و از شادیم شور میگیر...
10 ارديبهشت 1392
1